ВИКОНКОМИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

        

 

Україна

Новоприлуцька сільська рада

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

 ПРОТОКОЛ  №2                                               

          Засідання виконкому   Новоприлуцької  сільської  ради.

Від  28січня2016року  

Засідання розпочато                              о 14.30

Закінчено засідання                               о  15.30    

Присутні члени виконавчого комітету :              

                               1. Бережанська  О.В.

                               2.Цикало Т.А.

                               3.Тихонюк  К.В.

                               4.Зелена О.В.

                               5.Постовітюк  О.М.

 

П О Р Я Д О К           Д Е Н Н И Й:

1.Про  стан додержання законодавства  щодо захисту прав дитини ,попередження дитячої бездо-глядності і   безпритульності в Новоприлуцькій   ЗОШ I-IIст.

Інформує:                                   Цикало Р.Б.-сільський голова

2.Про затвердження Положення про  опікунську раду виконавчого комітету   Новоприлуцької сільської  ради

Інформує:                                   Цикало Р.Б.-сільський голова

3.Про затвердження плану роботи опікунської ради

Інформує:                                   Цикало Р.Б.-сільський голова

4. Про  роботу  виконавчого комітету сільської ради по забезпеченню виконання делегованих повноважень у сфері побутового, торгівельного обслуговування населення та житлово – комунального господарства

Інформує:                                   Цикало Р.Б.-сільський голова

 

 

Сільський голова                                              Р.Б. Цикало

 

 

Слухали 1:

 

 

Інформує:

Виступили:

Вирішили:

Слухали 2:

 

Інформує:

Виступили:

Вирішили:

Слухали3:

Інформує:

Виступили:

Вирішили:

Слухали4:

 

 

 

Інформує:

Виступили:

Вирішили:

 

 

 

 

 

 

Про  стан додержання законодавства  щодо захисту прав дитини ,попередження дитячої бездо-глядності і   безпритульності в Новоприлуцькій   ЗОШ I-IIст.

Цикало Р.Б.-сільський голова

Тихонюк К.В.

Рішення №6 прийняти одноголосно

Про затвердження Положення про  опікунську раду виконавчого комітету   Новоприлуцької сільської  ради

Цикало Р.Б.-сільський голова

Постовітюк О.М.

Рішення №7 прийняти одноголосно

Про затвердження плану роботи опікунської ради

Цикало Р.Б.-сільський голова

Зелена О.В.

Рішення №8 прийняти одноголосно

Про  роботу  виконавчого комітету сільської ради по забезпеченню виконання делегованих повноважень у сфері побутового, торгівельного обслуговування населення та житлово – комунального господарства

Цикало Р.Б.-сільський голова

Бережанська О.В.

Рішення №9 прийняти одноголосно

 

 

 

Сільський голова                                   Р.Б.  Цикало

 

 

Україна

Новоприлуцька сільська рада

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й       К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я№7

Від 28.01.2016                                                                                                        

Про затвердження Положення про  опікунську раду виконавчого комітету   Новоприлуцької сільської  ради

 

         На виконання вимог ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сімейного та Цивільного Кодексів України, Законів України „Про охорону дитинства”, „Про  соціально-правовий  захист дітей-сиріт, та позбавлених батьківського піклування”, „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей", інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність органу опіки та піклування, з метою покращення соціально-правого захисту  дітей  міста, особливо дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, виконавчий комітет В И Р І Ш И В:

           1. Затвердити Положення про опікунську раду виконавчого комітету Новоприлуцької сільської  ради (Додаток 1).

2. Затвердити  персональний склад опікунської ради виконавчого комітету Новоприлуцької сільської ради (Додаток 2).

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою

 

 

         Сільський  голова                                           Роман Цикало

 

 

                                                                                                   Додаток 1

                                                                                                                                    до рішення виконкому №7від 28.01.2016р

 

 

Положення

про опікунську раду виконавчого комітету

Новоприлуцької сільської ради

 

І. Загальні положення

1.1.Опікунська рада виконавчого комітету Новоприлуцької сільської ради (далі – опікунська рада) є консультативно-дорадчим органом, головним завданням якого є надання допомоги виконавчому  комітету  у  здійсненні ним функцій  органу опіки та піклування.

 

1.2.Опікунська рада у своїй роботі керується Конституцією України, Сімейним та Цивільним кодексами України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Правилами опіки та піклування, іншими законами та нормативними актами, що регулюють діяльність органу опіки та піклування, а також цим Положенням і рішеннями виконавчого комітету сільської ради.

 

1.3.Опікунська рада співпрацює  зі службою у справах дітей Липовецької районної адміністрації, постійними комісіями Новоприлуцької сільської ради ради, Липовецьким  відділом кримінальної міліції у справах неповнолітніх РВ УМВС України у Вінницькій  області, управліннями освіти, охорони здоров’я,  у справах сім’ї, молоді та спорту, праці та соціального захисту населення, міським центром соціальних служб для сім’ї дітей та молоді Липовецької районної ради

 

1.4.Очолює опікунську раду секретар виконкому сільської ради.З числа членів опікунської ради обирається заступник (заступники) голови і секретар ради. 

 

1.5.Персональний склад опікунської ради  затверджується рішенням ви­конкому сільської ради.  

 

II. Основні завдання та повноваження опікунської ради

 

2.1.Основним завданням опікунської ради є розгляд та надання відповідних пропозицій до служби неповнолітніх виконкому Новоприлуцької сільської ради з питань соціально-правового захисту дітей, усиновлення та встановлення опіки і піклування над дітьми, особами, визнаними судом недієздатними чи обмежено-дієздатними.

 

2.2.На розгляд опікунської ради виносяться спірні та складні питання які потребують прийняття відповідного рішення органу опіки і піклування щодо:

 1. влаштування дітей дітей-сиріт та дітей, позбавленими батьківського піклування, а також дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей до закладів соціального захисту, шкіл-інтернатів, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
 2. встановлення опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування віком до 14 років, та над повнолітніми особами визнаними судом недієздатними;
 3. встановлення піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування віком від 14 до 18 років та  над громадянами, визнаними судом обмежено дієздатними.
 4. встановлення опіки над майном підопічних;
 5. звільнення опікуна чи піклувальника від повноважень за їх зверненням чи за ініціативою органу опіки та піклування;
 6. надання дозволів батькам чи особам, які їх замінюють на вчинення правочинів з майном дітей, набуття дітьми права власності на майно у випадках, передбачених законом; 
 7. утворення, зміну статусу та припинення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
 8. стан утримання і виховання  дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу та виконання останніми покладених на них обов'язків;
 9. розгляд матеріалів та постановлення висновків щодо доцільності позбавлення батьків або одного з них батьківських прав стосовно дітей;
 10. розгляд заяв батьків, які позбавлені батьківських прав, на побачення з дитиною;
 11. про відібрання дітей від батьків, якщо подальше перебування дитини в сім'ї загрожує її життю, здоров’ю та вирішення у встановленому порядку подальшої долі дітей, визначення їх статусу;
 12. про визначення місця проживання дітей при розлученні батьків та про встановлення днів та годин побачень того з батьків, хто проживає окремо від дитини;
 13. розгляд спорів між батьками щодо імені, прізвища дитини;
 14. інших питань, які входять до компетенції органу опіки та піклування і   потребують   прийняття рішення виконавчим комітетом міської ради.

 

2.2.Крім того, на своїх засіданнях опікунська рада виконкому Новоприлуцької сільської ради може розглядати і заслуховувати:

 • інформації членів опікунської ради  про наслідки обстеження стану утримання, виховання, оздоровлення і медичного обслуговування підопічних у сім'ях опікунів (піклувальників), усиновителів, у державних установах, куди вони влаштовані, про збереження і охорону належного підопічним майна, витрачання опікунами пенсій, державної допомоги, аліментів, які одержують підопічні, прибутків від їх майна та грошових вкладів;
 • звіти опікунів  (піклувальників)  про виконання покладених на   них обов'язків щодо підопічних;
 • звіти   керівників   закладів освіти,   дошкільних   дитячих установ, вищих і середніх спеціальних навчальних закладів про стан утримання, виховання і захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування, надання їм пільг, встановлених законодавством.
 • звіти керівників установ та організацій незалежно від форм власності де працюють діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, про додержання трудового законодавства.

 

2.3.Опікунська рада має право:

     -  одержувати у встановленому порядку необхідні для її діяльності матеріали від виконавчих органів міської ради, підприємств та організацій всіх форм власності, громадян.

      -  подавати пропозиції про вжиття заходів до посадових осіб у разі невиконання ними законодавства щодо захисту прав дітей, в т.ч. дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування;

       -  утворювати робочі групи, залучати до них представників виконавчих органів міської ради, установ, громадських організацій, батьківських комітетів шкіл та дошкільних навчальних закладів для підготовки пропозицій з питань, віднесених до компетенції органу опіки та піклування.

 

2.4.Опікунська рада при розгляді та розв’язанні  спорів між батьками щодо дітей діє від імені органу опіки та піклування Липовецької РДА.

 

2.5.Рекомендації та висновки опікунської ради з питань, віднесених до компетенції органу опіки та піклування, є обов’язковими для виконання і набувають чинності після 10 днів після їх прийняття та підписання повноважною посадовою особою виконавчого комітету ( секретарем виконкому міської ради).

 

2.6.Опікунська рада припиняє розгляд поданої заяви одним з батьків щодо     врегулювання сімейного спору у разі звернення другого з батьків з позовом до суду.

ІІІ. Організація діяльності опікунської ради

3.1.Опікунська рада планує свою роботу на квартал.

3.2.Засідання опікунської ради проводиться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на місяць і вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її складу

 

3.3.Матеріали, що надходять до опікунської ради, реєструються у встановленому порядку та  розглядаються у визначені законом строки. Матеріали опікунської ради щодо дітей зберігаються у  виконкомі Новоприлуцької сільської ради;

 

3.4.Засідання опікунської ради протоколюється. Протокол засідання опікунської ради підписується головою чи заступником голови і секретарем опікунської ради.

 

3.5.Свої рекомендації в письмовій формі опікунська рада при потребі, надсилає - відповідним установам, навчальним закладам, підприємствам службовим особам чи громадянам для вжиття заходів до поліпшення умов утримання і виховання дітей, додержання діючо­го законодавства про охорону їх прав та особистих інтересів.

 

3.6.Голова опікунської ради перед внесенням матеріалів на розгляд опікунської ради уважно вивчає їх і, якщо є потреба, повертає для доопрацьовування, проводить бесіди з дітьми, з особами,  яких  передбачається призначити опікунами   (піклувальниками),  май­бутніми усиновителями, з особами, заінтересованими у вирішенні цих питань, керівниками дитячих закладів або підприємств, установ, орга­нізацій, де навчаються та працюють діти.

 

3.7.Рішення опікунської ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови ради.

 

 

Секретар виконкому сільської ради              О.В.Бережанська                                       

 

 

С К Л А Д

опікунської ради виконкому

сільської ради

 

Голова опікунської ради – Кабанюк Катерина Володимирівна

1

Бережанська Олеся

Василівна

Секретар виконкому,голова комісії

2.

Зінченко Світлана Василівна

Вчитель молодших класів Новоприлуцької ЗОШ ,депутат сільської ради

3

Постовітюк Ольга

Миколаївна

Завідуюча ФАП

4.

Костюк Ольга

 Станіславівна

Завуч Новоприлуцької ЗОШ

 

 

Секретар виконкому сільської ради                                              О.В.Бережанська

 

 

                             План роботи опікунської ради

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням виконавчого комітету   

  Новоприлуцької сільської ради       

                                                                                                                                №8 від 28.01.2016р

 

 

ПЛАН

роботи опікунської ради при виконкомі

Новоприлуцької сільської ради на 2014 рік

 

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Виконавець

1.

Складання списків сімей, що не забезпечують нормальних умов життя та розвитку дітей.

січень

Нечипорук В.В., депутати сільської ради, соціальний

педагог школи

2.

Затвердження плану роботи опікунської ради при виконкомі Новоприлуцької сільської ради

лютий

Секретар с.р Бережанська О.В,

3.

Розробка та затвердження програми запобігання бездоглядності неповнолітніх на території Новоприлуцької сільської ради

березень

Дільничий інспектор.

Нечипорук В.В.

4.

Звіти опікунів та піклувальників з питань виховання підопічних, турботу про їх навчання та здоров’я.

квітень

опікуни

5.

Складання списків та оформлення соціальних паспортів на багатодітні сім’ї

травень

Нечипорук В.В..

Депутати сільської ради, соціальний педагог школи

7.

Організація літнього відпочинку дітей на території Новоприлуцької сільської ради.

червень

Нечипорук В.В. депутати, соціальні педагоги шкіл

8.

Про правопорушення на території Новоприлуцької  сільської ради молоддю та учнями

липень

Дільничний інспектор міліції, працівники КМДМ

9.

Про готовність навчальних закладів до 2014 – 2015 навчального року

серпень

Керівники навчальних закладів на території Новоприлуцької сільської ради

10.

Про організацію підвезення учнів до навчальних закладів

серпень

Сільський голова Цикало Р.Б.

11.

Про стан організації харчування дітей пільгових категорій

вересень

Керівник

навчального закладу

12.

Про організацію матеріальної допомоги дітям пільгових категорій

жовтень

Сільський голова Цикало Р.Б.

13.

Про роботу культурних закладів на території Новоприлуцької сільської ради по організації роботи з дітьми в позаурочний час.

листопад

Керівник культурних закладів

14.

Звіт про роботу опікунської ради в 2014 році

грудень

Нечипорук В.В..

 

Голова опікунської ради                               К.В.Кабанюк

Секретар опікунської ради                           О.В.Бережанська

 

 

Україна

Новоприлуцька сільська рада

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я  №8

28.01.2016                                                                           

                         Про затвердження плану роботи опікунської ради

 

      Відповідно до ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,виконком сільської ради

                                        Вирішив:

1.План роботи опікунської ради при виконкомі Новоприлуцької сільської ради-затвердити.

2.Контроль за виконанням  данного рішення залишаю за собою

 

 

Сільський  голова                              Р.Б.Цикало

 

 

Україна

Новоприлуцька сільська рада

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й       К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я №6

28.01.2016

 

Про  роботу  виконавчого комітету сільської ради по забезпеченню виконання делегованих повноважень у сфері побутового, торгівельного обслуговування населення та житлово – комунального господарства

 

Виконавчий комітет Новоприлуцької  сільської  ради, реалізовуючи

делеговані повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», проводить певну роботу спрямовану на забезпечення побутового та торгівельного обслуговування населення.

         Торгівельне обслуговування населення здійснюють   7 магазинів, що належать приватним підприємцям.       Рішенням сесії сільської ради  від 18.03.2014р затверджено графік роботи торгівельних установ на території села   (початок роботи літній період з 7.00 до 22.00., зимовий період з 7.00 до 20.00). В торгових точках представлений вибір продовольчої та непродовольчої груп товарів згідно рекомендованого мінімального переліку товарів першої необхідності, створено відділи соціальних кошиків продуктів харчування для малозабезпечених громадян похилого віку зі знижкою  10% від вартості товару. Рішенням виконкому  затверджено перелік основних продуктів харчування соціального кошика та список жителів села, які можуть скористатися послугами соціального кошика.

         Побутові послуги не надаються у зв’язку з відсутністю кваліфікованих спеціалістів, не працює  заготівельний пункт.

На території села знаходиться 782 об’єктів по господарського обліку. До газопостачання підключено 677 будинків,  користуються твердим паливом – 34  будинки, пустують – 37 будинків, 8 будинків непридатних для проживання, В селі діє АТС, яка має 92 абоненти, повністю функціонує стільниковий зв’язок.

         Керуючись  статтею 30 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні»  та з метою  поліпшення  роботи по здійсненню  делегованих повноважень органів виконавчої влади  виконавчий комітет  Новоприлуцької сільської ради  ВИРІШИВ:  

 1. Членам  виконавчого  комітету  сільської  ради, постійно:

 

1.1. Посилити   роз’яснювальну роботу серед населення щодо розвитку

підприємництва на території сільської ради, сприяти залученню громадян до відкриття власної справи;

         1.2. Здійснювати  відповідно  законодавства контроль за  належною    організацією  обслуговування  населення  підприємствами  торгівлі,  дотримання  ними  екологічних та санітарних  вимог;

         1.2. Під  особистий  контроль  взяти торгівлю спиртними напоями, не допускати їх продажу неповнолітнім;

         1.3. Здійснювати  контроль  за  дотриманням  законодавства  щодо  захисту прав  споживачів;

         1.4. Продовжити роботу по виявленню осіб, які займаються  підприємницькою діяльністю  без державної  реєстрації.

         2. Приватним підприємцям села постійно дотримуватись  на території  розміщення  об’єкту торгівлі  належного санітарного стану, дотримуватись затвердженого графіку роботи

5. Контроль  за  виконанням  даного  залишаю за собою

 

Сільський голова                                                                           Роман Цикало

Україна

Новоприлуцька сільська рада

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й       К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я №9

28.01.2016

 

Про стан додержання законодавства  щодо захисту прав дитини ,попередження дитячої бездоглядності і   безпритульності в Новоприлуцькій   ЗОШ I-IIст.

 

              Заслухавши інформацію директора Новоприлуцької ЗОШ I-II ст.  Зважій В.М. про стан додержання законодавства щодо захисту прав дитини ,попередження дитячої бездоглядності і   безпритульності, виконком сільської ради відмічає, що  в загальноосвітній школі  проводяться різноманітні   освітньо - виховні та  інформаційні  заходи  щодо захисту прав дитини, попередження  дитячої бездоглядності  і  безпритульності, відповідно до чинного  законодавства.  Під особливим контролем перебувають  діти зі складною поведінкою, ведеться  облік дітей  групи ризику серед молодших школярів.

 Керуючись ст.32  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 виконком сільської ради   В И Р І Ш И В:

 

 1.Інформацію  директора Новоприлуцької  ЗОШ  I-II ст. про стан додержання  законодавства  щодо  захисту прав дитини, попередження дитячої бездоглядності і  безпритульності – прийняти  до відома.

 

 2.Дирекції Новоприлуцької ЗОШ I-IIст. ( директор  Зважій В.М..):

 постійно проводити профілактичну роботу  щодо запобігання правопорушень у дитячому  середовищі;

 

3.Постійно сприяти створенню умов для фізичного,психічного, соціального і духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового та  соціального захисту;

 

                                                                                                

Сільський голова                                                                           Роман Цикало

 

Україна

Новоприлуцька сільська рада

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ №3                                               

          Засідання виконкому   Новоприлуцької  сільської  ради.

Від  26лютого 2016року  

Засідання розпочато                              о 14.30

Закінчено засідання                               о  15.30    

Присутні члени виконавчого комітету :              

                                 1. Бережанська  О.В.

                               2.Цикало Т.А.

                               3.Тихонюк  К.В.

                               4.Зелена О.В.

                               5.Постовітюк  О.М.

 

П О Р Я Д О К           Д Е Н Н И Й:

 

1. Про присвоєння поштової  адреси житловому будинку по вул. Першотравнева.

Інформує:                                   Цикало Р.Б.

2.    Про комплексні заходи досягнення встановлених нормативів з охорони праці на 2016-2020 роки на  території Новоприлуцької сільської ради.

Інформує:                                   Цикало Р.Б.

3.Про охоплення жителів с. Нова Прилука житловими субсидіями

Інформує:                                   Цикало Р.Б.

 

Сільський голова                                                            Роман ЦИКАЛО

 

 

 

Слухали 1:

 

Інформує:

Виступили:

Вирішили:

Слухали 2:

 

 

Інформує:

Виступили:

Вирішили:

Слухали3:

 

Інформує:

Виступили:

Вирішили:

 

Про присвоєння поштової  адреси житловому будинку по вул. Першотравнева.

Цикало Р.Б.

Зелена О.В.

Рішення №10 прийняти одноголосно

Про комплексні заходи досягнення встановлених нормативів з охорони праці на 2016-2020 роки на  території Новоприлуцької сільської ради.

Цикало Р.Б.

Тихонюк К.В.

Рішення №11 прийняти одноголосно

Про охоплення жителів с. Нова Прилука житловими субсидіями

Цикало Р.Б.

Цикало Т.А

Рішення №12 прийняти одноголосно.

 

 

Сільський голова                                                            Роман ЦИКАЛО

 

Україна

Новоприлуцька сільська рада

ЛИПОВЕЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 22512, С.Нова Прилука, вул. Першотравнева 45     ' 4-35-16  факс 4-35-16    

                                                                                     РІШЕННЯ  №10

26.02.2016

 

Про присвоєння поштової адреси домоволодінню по вул. Першотравнева.

 

   Розглянувши заяву Рой Світлани  Іванівни про присвоєння поштової адреси  домоволодінню по вул. Першотравнева №31 А, керуючись підпунктом 3  пункту «б» ст..31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком сільської ради

 

                                 В И Р І Ш И В  :

 

 

1.Встановити, що за домоволодінням  рахується поштова адреса : село Нова Прилука  вул.  Першотравнева  Буд.№31 Липовецького  району Вінницької області.

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою .

 

 

 

 Сільський голова                                                            Роман ЦИКАЛО

 

 

Україна

Новоприлуцька сільська рада

ЛИПОВЕЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 22512, С.Нова Прилука, вул. Першотравнева 45     ' 4-35-16  факс 4-35-16    

26.02.2016

РІШЕННЯ  №11

 

Про комплексні заходи досягнення встановлених нормативів з охорони праці на 2016-2020 роки на території Новоприлуцької сільської ради.

 

      Заслухавши інформацію сільського голови Цикало Р.Б. про комплексні заходи досягнення встановлених нормативів з охорони праці виконавчий комітет сільської ради відмічає , що по виконанню Закону України « Про охорону праці» на території ради ведеться певна робота:

-​ проводиться аналіз стану охорони праці, професійної захворюваності в організаціях та установах сільської ради;

-​ керівниками установ сільської ради проводиться роз′яснювальна робота серед своїх працівників та серед населення законодавчих актів з охорони праці, Положень , правил, інструкцій відносно безпеки і експлуатації електричних , газових пристроїв , пожежної безпеки.

-​ працівниками Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Липовецької районної ради Вінницької області Новоприлуцька АЗПСМ с. Нова Прилука за участю медичних спеціалістів Турбівської міської лікарні забезпечується медико – профілактичне обстеження працівників установ та населення;

-​  щороку майже все населення населених пунктів проходить флюорографічне обстеження з залученням пересувного флюорографа;

-​ регулярно сільською радою приводиться у відповідність з вимогами нормативних актів санкціоноване звалище ТПВ, знешкоджуються стихійні смітники.

З метою здійснення контролю за охороною праці, керуючись підпунктом 8 пункту б частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Новоприлуцької сільської ради ВИРІШИВ :

 

1. Затвердити комплексні заходи досягнення встановлених нормативів з охорони праці на 2016-2020 роки на території Новоприлуцької сільської ради ( додаються ).

2.Регулярно переглядати інструкції з охорони праці і привести їх у відповідність із діючими законодавчими актами з охорони праці.

3. Приведення робочих місць у відповідність з вимогами нормативних актів про охорону праці в організаціях та установах села тримати на постійному контролі .

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою .

 Сільський голова                                                            Роман ЦИКАЛО

                                                                      Додаток №1 до рішення виконкому

                                                                       № 11 від 26.02.2016р                                                                    

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ

досягнення встановлених нормативів з охорони праці на 2016-2020 роки на території Новоприлуцької сільської ради

№ п/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

1

Надавати допомогу організаціям та установам сільської ради у розробці та реалізації системи управління охороною праці, посилити контроль за умовами праці

Сільський голова

Постійно

2

Здійснювати контроль за приведенням робочих місць у відповідність з вимогами нормативних актів про охорону праці

Сільський голова

Постійно

3

Проводити аналіз стану охорони праці , професійної захворюваності в організаціях , установах, та розглядати на засіданнях виконкому

Сільський голова

Постійно

4

Переглянути інструкції з охорони праці та привести їх у відповідність із діючими законодавчими актами з охорони праці

Сільський голова

Постійно

5

Рекомендувати вести контроль за дотриманням правил техніки безпеки в місцях, де постійно перебуває значна кількість людей

 ( ФАП, школа , магазини, сільський клуб)

Сільський голова

Постійно

6

Проводити роботу по роз′ясненню працюючим та населенню законодавчих актів з охорони праці, положень , правил, інструкцій відносно безпеки і експлуатації електричних , газових пристроїв , пожежної безпеки , тощо.

Сільський голова

Постійно

7

забезпечити медико- профілактичне обслуговування працівників установ та населення, систематично проводити санітарно- профілактичні заходи по зниженню захворюваності

Керівники організацій та установ села, сільський голова

Постійно

8

Організувати контроль за станом санітарно-гігієничних умов праці в організаціях , установах села та сприяти доведення його до нормативних вимог

Керівники організацій та установ села, сільський голова

Постійно

9

Провести атестацію робочого місця кухаря в Новоприлуцькій ЗОШ 1-2 ступенів                                                                                

                                                                                                               

На протязі 2014 року

Виконком сільської ради

На протязі 2016 року

 

  Сільський голова                                                                         Роман Цикало

Україна

Новоприлуцька сільська рада

ЛИПОВЕЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                 22512, С.Нова Прилука, вул. Першотравнева 45     ' 4-35-16  факс 4-35-16    

26.02.2016

РІШЕННЯ  №12

 

Про охоплення жителів с. Нова Прилука житловими субсидіями

 

        Заслухавши інформацію секретаря  сільської ради Бережанської О.В., про те, що в Україні діє програма державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, яка надається безготівково, у вигляді житлових субсидій. Кожен житель громади може використати право на зменшення витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Для цього потрібно звернутися до виконкому сільської ради щодо роз′яснення процедури призначення житлової субсидії. Таким правом скористалися більш як 350 сімей села Нова Прилука. Їм були надані роз′яснення  як  заповнювати Заяви та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Усі документи формувалися у справи та передавалися на протязі 3-5 днів до Липовецького УПСЗН, для розрахунку.

Керуючись ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  

виконком сільської ради вирішив:

 

1.     Стан оформлення документів на отримання житлових субсидій жителями села Нова Прилука визнати задовільним.

 

2.     Секретарю сільської ради постійно проводити  роз’яснюючу роботу серед населення стосовно оформлення житлових субсидій.

 

3.     Виконкому Новоприлуцької сільської ради не допускати затягування у вирішенні питань пов’язаних з оформленням відповідних документів по призначенню субсидій.

 

4.     Секретарю сільської ради, спеціалісту по земельним питанням при оформленні субсидій надавати достовірні відомості про склад зареєстрованих у житлових будинках та розміри земельних ділянок.

 

5.     Секретарю сільської ради при отриманні повідомлень про надання субсидій своєчасно інформувати заявників.

 

6.     Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою

   Сільський голова                                                                         Роман Цикало

 

Україна

Новоприлуцька сільська рада

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ  №1

          Засідання виконкому   Новоприлуцької  сільської  ради.

Від  18 січня2016року  

Засідання розпочато                              о 14.00

Закінчено засідання                               о  15.00    

Присутні члени виконавчого комітету :              

                                 1. Бережанська  О.В.

                               2.Цикало Т.А.

                               3.Тихонюк  К.В.

                               4.Зелена О.В.

                               5.Постовітюк  О.М.

П О Р Я Д О К           Д Е Н Н И Й:

 1. Про затвердження Положення про квартирний облік при виконкомі Новоприлуцької  сільської ради

Інформує:                                   Цикало Р.Б.-сільський голова

 1. Про взяття на квартирний облік

Інформує:                                   Цикало Р.Б.-сільський голова

 1. Про запобігання насильства  в сім′ях

Інформує:                                   Цикало Р.Б.-сільський голова

 1. Про дозвіл на газифікацію житлового будинку по вул. Молодіжній

№ 5 та села Нова Прилука

Інформує:                                   Цикало Р.Б.-сільський голова

 1. Про створення сприятливих умов для виховання дітейу сім′ях

Інформує:                                   Цикало Р.Б.-сільський голова

 

Сільський голова                                              Р.Б. Цикало 

 

                                                          

Слухали 1:

 

Інформує:

Виступили :

Вирішили:

Слухали 2:

Інформує:

Виступили :

Вирішили:

Слухали 3:

Інформує:

Виступили :

Вирішили:

Слухали 4:

 

Інформує:

Виступили :

Вирішили:

Слухали 5:

 

Інформує:

Виступили :

Вирішили:

Про затвердження Положення про квартирний облік при виконкомі Новоприлуцької  сільської ради

Цикало Р.Б.-сільський голова

Тихонюк К.В.

Рішення виконавчого комітету №1 прийнято одноголосно

Про взяття на квартирний облік

Цикало Р.Б.-сільський голова

Постовітюк О.М.

Рішення виконавчого комітету №2 прийнято одноголосно

Про запобігання насильства  в сім′ях

Цикало Р.Б.-сільський голова

Бережанська О.В.

Рішення виконавчого комітету №3 прийнято одноголосно

Про дозвіл на газифікацію житлового будинку по вул. Молодіжній № 5 та села Нова Прилука

Цикало Р.Б.-сільський голова

 1. Цикало Т.А.

Рішення виконавчого комітету №4 прийнято одноголосно

 1. Про створення сприятливих умов для виховання дітейу сім′ях

Цикало Р.Б.-сільський голова

Постовітюк О.М.

Рішення виконавчого комітету №5 прийнято одноголосно

 

 

Сільський голова                                              Р.Б. Цикало 

 

Україна

Новоприлуцька сільська рада

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й       К О М І Т Е Т

18 січня2016р                            Р І Ш Е Н Н Я №3

 

Про запобігання насильства  в сімях

     Розглянувши лист Липовецького районного центру соціальних служб для сім′ї ,дітей та молоді вих. №01-09/22 від 12.01.2016 р. про вчинення гр.  Кривенком Олександром  Валерійовичем 1982р.н. , жителем села Нова Прилука, насильства стосовно своєї  дружини Кривенко Раїси  Вікторівни 1985 р.н. в присутності своєї  неповнолітньої дочки –Кривенко Анастасії Олександрівни 2006 р.н., заслухавши пояснення Кривенка О.В. про те,що він вчинив насилля будучи в нетверезому стані,про що тепер дуже шкодує,а також заслухавши сільського голову  Цикало Р.Б. про те,що сім'я зазвичай сприймається як соціальна інституція, у якому рясніє любов, і теплі взаємовідносини. Проте, протилежне часто виявляється істиною. Насильство поширене у сім'ях.

Домашнє насильство – це реальна дія чи загроза навмисного фізичного, сексуального, психологічного чи економічного впливу, примусу із боку одного членів сім'ї стосовно іншого з метою контролю, залякування чи задоволення якихось своїх потреб.

              Насильство в сім’ї залишається однією з основних проблем сьогодення, що не втрачає свою актуальність в українському суспільстві.  Здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, протидії та запобіганню будь-яким його проявам мають відповідну підтримку на державному рівні. З метою припинення поширення цього негативного явища та захисту людей котрі потерпають від насильства в сім’ї, нормами адміністративного та кримінального законодавства передбачено основні засади відповідальності за вчинення даних протиправних дій.

Тривалий час проблема жорстокого поводження з дітьми в сім’ї та поза нею вважалася прерогативою усталених звичаїв та традицій сімейного виховання і залишалася поза сферою правового регулювання. З давніх часів держава принципово не втручалася у стосунки батьків та дітей і не обмежувала батьківську владу. Однак сучасне цивілізоване суспільство категорично заперечує припустимість жорстокого поводження з дітьми, різних форм насильства стосовно дітей як з боку батьків та інших членів сім’ї, так і з боку сторонніх осіб, які беруть участь у вихованні дитини або турбуються про неї (вихователів, учителів, тренерів, викладачів, лікарів тощо). Соціальна правова держава, до якої прагне й Україна, спрямовує свою діяльність на захист дітей від усіх видів жорстокого поводження та покарання, забезпечуючи юридичні та інші механізми протидії цьому асоціальному протиправному явищу.

Жорстоке поводження з дитиною визнається порушенням найзначущіщих прав дитини та основних прав людини в цілому.

 

     Кривенко О.В. було нагадано про те, що Діти стають жертвами домашнього насильства, у тому числі як свідки насильства у сім’ї.

 Любов до своїх рідних і логіка сильніші за фізичну силу. Побої лише озлобляють дружину та дітей. Виявити злість найлегше, але ви стримайтеся і дійте лише після того, як спокійно обдумаєте все.  Сім'я - це чи не найважливіше в житті, тиха гавань під час життєвих штормів. Людина завжди потребує сімейної підтримки. Тому робіть все, щоб зберегти родину, спокій та затишок у ній. Докладайте всіх зусиль – намагайтеся вирішувати проблеми, звертайтеся до сімейного психотерапевта, до соціальних працівників, психіатрів і в разі потреби до нарколога чи міліціонера.

 Кривенко Р.В. рекомендовано бути  дуже обережною й поміркованою із людиною у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Така людина знаходиться у стані зміненої свідомості, у неї підвищена самооцінка ("п'яному море по коліно"), вона схильна виявляти агресію у словах чи діях. На грунті сварок та зловживання спиртним часто виникають алкогольні психози - п'яниця може зробити те, про, що в тверезому стані дуже шкодуватиме.

Виходячи з викладеного , виконком сільської ради  В  И  Р  І  Ш  И  В:

 1.Винести офіційне попередження гр. Кривенко О.В про неприпустимість вчинення насильства в сім'ї; попередити  про адміністративну та кримінальну відповідальність ,що наступає за вчинення насильства в сім′ї.Законом України "Про попередження насильства в сім'ї" передбачені заходи покарання стосовно осіб, що чинять насильство.

2. Ознайомити  дану сім′ю з Законом України «Про попередження насильства в сім’ї» та Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за вчинення насильства в сім’ї або невиконання захисного припису».

3.Проаналізувати  чи може сім’я надалі самостійно  впоратися з ситуацією; чи готова в майбутньому самостійно вживати заходів щодо подолання ризиків виникнення насильства та вирішення суперечливих ситуацій, складних життєвих обставин, які можуть спричинити насильство.

4. Наголосити даній сім′ї в якій виховується троє малолітніх дітей ,що діти які стають свідками сварок між батьками стають  жертвою фізичного і психологічного насильства.

5.Винести захисний припис гр. Кривенко О.В., згідно з яким забороняється чинити насильство в сім′ї по відношенню до членів родини.

 

Сільський голова                                                 Р.Б.Цикало

 

Україна

Новоприлуцька сільська рада

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й       К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я №2

18 .01.2016р

ПРО ВЗЯТТЯ НА КВАРТИРНИЙ ОБЛІК

 

    Заслухавши інформацію сільського голови Цикало Р.Б. «Про взяття на квартирний облік», керуючись ст..34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком сільської ради ВИРІШИВ:

 

 1. Взяти на квартирний облік молоду сім′ю гр.-на   Ковальчука Василя Юрійовича, який проживає в сім′ї  з 4 чоловік в селі Нова Прилука Липовецького району Вінницької області  по вулиці  Пролетарська, 22 у будинку свого тестя та потребує поліпшення житлових умов разом із дружиною Ковальчук Аліною Василівною.

В разі наявності вільного житла на балансі  сільської ради надати сім′ї Ковальчука Юрія  Васильовича – в порядку черги.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на члена виконкому  Постовітюк О.М.

/ Підстава акт обстеження житлово-побутових умов проживання  від 15 січня 2016р/

 

Сільський голова                                                 Р.Б.Цикало

 

Україна

Новоприлуцька сільська рада

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й       К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я №5

31.01.2014

Про створення сприятливих умов для виховання дітей у сім′ях

            Заслухавши інформацію сільського голови Цикало Р.Б. «Про  виконання Програми запобігання дитячій бездоглядності » , виконком  сільської ради  відзначає , що   батьківським комітетом, виконавчим комітетом та адмінкомісією  проведена значна робота  щодо виконання її завдань та заходів. Виконавчим комітетом сільської ради проводиться постійний  облік багатодітних,  неблагополучних та неповних сімей. Систематично здійснюється соціальний супровід неблагополучних сімей з метою захисту неповнолітніх від  негативного впливу факторів неблагополуччя, будь-яких форм насильства.         Проводиться відповідна  профілактична робота з дітьми схильними до правопорушень.

         Проводиться значна просвітницька робота з членами неблагополучних сімей з метою захисту прав дітей,  корекції сімейних стосунків . Питання профілактики негативних проявів в підлітковому середовищі розглядаються на засіданнях виконавчого комітету.

         Потребує активізації робота  виконкому сільської ради  по здійсненню контролю за режимом роботи  кафе, торговельних закладів у вечірній і нічний час  та вирішенням питань покарання  підприємців, які допускають порушення розпорядку роботи.

А також заслухавши доповідьфахівця Липовецького РЦ ССС  Нечипорука В.В. про те,що на сучасному етапі розвитку держави особливого значення набуває проблема розвитку та зміцнення сім'ї, як основного осередку виховання підростаючого покоління, оскільки за офіційними даними в Україні розпадається кожна друга сім'я - кількість розлучень по країні в цілому сягає 60 %.Сім'я в усі часи була основою суспільства, осередком формування особистості. На тому етапі розвитку суспільства, коли ще не було шкіл, системи громадського виховання, батьки несли відповідальність за виховання дітей. І ця відповідальність була не лише перед собою, а й перед громадою, суспільством. Україна за розлученнями посідає третє місце у світі. У свою чергу це є причиною зниження відповідальності певної частини батьків за виховання власних дітей, ослаблення національних коренів, що живили процес виховання, необмежений вплив масової культури, яка веде певним чином до «зомбування» частини молоді. Таким чином, проблеми виховання породжувались і породжуються передусім соціальними факторами. Усе частіше можна зустріти, такі поняття, як «неблагополучна сім я», «педагогічно занедбані діти», «важковиховувані діти». Що ж криється за цими поняттями?Поняття «неблагополучна сім я» досить широке. Зазвичай до неблагополучних відносяться сім ї, які повністю або частково втратили свої виховні можливості через ті чи інші причини. У результаті цього в таких    сім ′ях об'єктивно чи суб'єктивно складаються несприятливі умови для виховання дітей. Ці сім ї характеризуються певними негативними проявами:
батьки зловживають спиртними напоями, наркомани, ведуть аморальний спосіб життя, вступають у конфлікт із морально-правовими нормами суспільства, тобто припускають різні види правопорушень;
низьким морально-культурним рівнем батьків;неповні сімї;
постійними конфліктами дітей і батьків;з овні благополучна сім ї, які допускають серйозні помилки, прорахунки в системі родинного виховання внаслідок низької педагогічної культури та неосвіченості. Причому такі помилки та прорахунки мають не ситуативний, а стійкий характер. Це означає, що в таких сім ях постійно порушуються педагогічні вимоги.
До зовні благополучних можна віднести й сім ї, в яких:
спілкування батьків із дітьми має формальний характер;
відсутня єдність вимог до дитини чи вони взагалі не регламентовані;
безконтрольність із боку батьків успішності в освітній установі та поведінки дитини взагалі або контроль має епізодичний характер;
надмірна  батьківська любов;надмірна  суворість у вихованні, застосування фізичних покарань; не враховуються у процесі родинного виховання вікові й індивідуально-психологічні особливості особистості дитини.
Сімейне неблагополуччя негативно позначається на формуванні особистості дитини. Дитяче виховання в умовах негативного емоційно-психологічного сімейного мікроклімату визначається ранньою втратою потреби у спілкуванні з батьками, егоїзмом, замкненістю, конфліктністю, упертістю, неадекватною самооцінкою (заниженою чи завищеною), озлобленістю, невпевненістю у власних силах, недисциплінованістю, утечами з дому тощо. Усе це свідчить про те, що діти з неблагополучних сімей мають більше причин для поповнення рядів важковиховуваних і правопорушників. Благополучна сім ′я міцна своїми внутрішніми зв'язками, високим рівнем координації. У такій сім′ ї чільне місце посідають взаєморозуміння, повага, позитивна моральна атмосфера, спільність поглядів на більшість сфер духовного життя, взаємна довіра, доброта, чуйність, раціональні способи вирішення всіх сімейних проблем, розуміння завдань сімейного виховання як батьком, так і матір′ ю. Така сім′ я позитивно впливає на формування особистості дитини, яка допомагає дитині відчувати себе рівноправним членом сімейного колективу, де її люблять; вона має свої права й обов'язки; до її потреб відносяться з розумінням. Благополучна сім ′я є запорукою душевного комфорту дитини. У нормальній сімейній обстановці дитина виростає доброзичливою, гуманною, здатною до співчуття, спокійною, оптимістичною, добрим товаришем, з почуттям гумору, має тверді етичні правила. Отже, для нормального розвитку дитини потрібна щаслива, повноцінна сім ′я, де щасливі між собою батьки, батьки та діти. А діяльність неблагополучної сім′ ї є причиною появи важковиховуваних дітей. Синонімічними поняттями є «важкі діти», «педагогічно занедбані». Та це не змінює сутності даного явища.Педагогічний словник тлумачить «важковиховуваність» як «свідомий або несвідомий супротив дитини цілеспрямованому педагогічному впливу, викликаний найрізноманітнішими причинами, включаючи педагогічні прорахунки вихователів, батьків, дефекти психічного та соціального розвитку, особливості характеру, інші особистісні характеристики учнів, вихованців, що ускладнюють соціальну адаптацію, засвоєння навчальних предметів і соціальних ролей».
Причини виникнення даного явища коріняться вже у періоді дошкільного дитинства. Саме в цей період закладається фундамент особистості - формуються основні мотиваційні, інструментальні та стильові риси, первинні етичні поняття та категорії, здатність бачити прекрасне навколо себе. У свідомості дитини виникає розуміння власних можливостей та свого місця в системі суспільних відносин. Дитина поступово входить у суспільне середовище, формується як особистість, яка постійно розвивається. Перетворення людського індивіда на особистість відбувається у процесі соціалізації, яка є процесом входження дитини в соціальне середовище, що включає в себе засвоєння мови, норм і правил поведінки, моральних цінностей. І якщо в цей відповідальний і значущий період дитиною не займаються й не приділяють їй достатньої уваги, виникають затримка та негармонійність розвитку, неуспішність і непродуктивність діяльності, порушення у процесах самовизначення, реалізації особистісного потенціалу, психологічна вразливість дитини. Наслідком недостатнього засвоєння для важковиховуваних дітей характерні такі особливості поведінки:
неправильно сформовані потреби - матеріальні потреби переважають над моральними; більшість матеріальних потреб мають аморальний характер - для їх задоволення використовують засоби, які не завжди відповідають нормам моралі (паління, уживання алкоголю, наркотиків, крадіжки), що призводить до деградації особистості; у частини цих дітей не розвинені соціально-політичні потреби; «важкі діти» прагнуть до спілкування з подібними до себе, перебувають поза зв'язками з постійними учнівськими колективами; недостатньо розвинена потреба в пізнанні навколишнього світу; погано вчаться, не володіють методами пізнавальної діяльності;
перекручені естетичні потреби; не розвинена, засмічена вульгаризмами, жаргонною лексикою мова; спостерігається непослідовність, суперечливість у поглядах і переконаннях; украй обмежені інтелектуальні інтереси;
перевага утилітарних інтересів над духовними позбавляє цих дітей перспективи розвитку, інтелектуального та морального вдосконалення;
приховують свою діяльність від батьків, учителів та однокласників.
Отже, важковиховуваними називають дітей, які систематично порушують установлені норми та правила поведінки, з відразою ставляться до навчання, виявляють негативізм до соціального оточення.
Важковиховуваність - це передусім педагогічна проблема, оскільки після

сім′ ї основним центром виховання є школа, яка через навчально-виховний процес, позакласну та позашкільну роботу, організацію роботи в мікрорайоні здійснює свій вплив на розвиток особистості дитини. Вона формує моральний ідеал, життєві потреби та плани своїх вихованців.
Гуманне ставлення до дітей з неблагополучних сімей повинно базуватись на такому педагогічному постулаті: ці діти «важкі», бо їм важко подолати ті чи інші соціальні труднощі; з іншого боку, значні відхилення важковиховуваних дітей від моральних норм поведінки - своєрідне моральне захворювання, а тому й ставлення до таких дітей має бути адекватним. Успіх виховного впливу на важковиховуваних дітей залежить від їх залучення до корисної діяльності, забезпечення високого темпу їх життя, зміст виховної роботи з важковиховуваними учнями має відповідати їх індивідуальним і віковим особливостям, мати високу емоційну насиченість,виконком сільської ради

 

Виходячи з викладеного , виконком сільської ради  В  И  Р  І  Ш  И  В :

1. Інформацію сільського голови Цикало Р.Б. з даного питання взяти до відома.

2. Спільно з дільничним інспектором міліції продовжувати проведення рейдових перевірок в вечірній час з метою виявлення порушень режиму  торгових об′єктів їх роботи, затримання дітей, які  вживають алкоголь, порушують громадський правопорядок . Ініціювати притягнення порушників та їх батьків до адміністративної відповідальності відповідно до  вимог чинного законодавства.

3.  Про хід виконання даного рішення заслухати на засіданні виконкому  у жовтня  місяці 2016 року.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на члена виконкому  Постовітюк О.М.

 Сільський голова                          РОМАН Цикало

 

Україн

Новоприлуцька сільська рада

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й       К О М І Т Е Т

                                                     Р І Ш Е Н Н Я №1

18.01.2016

Про затвердження Положення про квартирний облік при виконкомі Новоприлуцької  сільської ради

               Відповідно пп.30, 31, п.1 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи висновки постійної комісії сільської ради з питань бюджету, приватизації та підприємницької діяльності щодо необхідності розгляду і затвердження даного регуляторного акту, з метою упорядкування процедури постановки на квартирний облік громадян, що потребують поліпшення умов проживання, виконком  сільської ради  в и р і ш и в:

1.Затвердити Положення про квартирний облік при виконкомі Новоприлуцької  сільської ради згідно додатку 1.

2.Оприлюднити дане рішення на сайті Новоприлуцької сільської ради в мережі Інтернет у відповідності із чинним законодавством України у сфері державної регуляторної політики.

3.Рішення вступає в дію з дня офіційного оприлюднення.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  планування бюджету та фінансів .

 

Сільський голова                          РОМАН   Цикало

 

 

                                                                                                                                   Додаток 1

ПОЛОЖЕННЯ

про квартирний облік при виконкомі Новоприлуцької сільської ради

 

І. Загальні положення

1.1.Це Положення розроблено на підставі вимог чинного житлового законодавства України. Воно встановлює єдиний порядок зарахування на облік та ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов на території  Новоприлуцької сільської ради.

Сільська рада керується чинними на сьогоднішній день нормами законодавства УРСР, це перш за все:

- «Житловий кодекс УРСР»;

- «Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в УРСР», затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 № 470 (зі змінами);

- «Правила обліку громадян, бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу», затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 05.07.1985 №228. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, в сільській раді ведеться в одному напрямку - квартирний облік.

На квартирний облік у виконавчому комітеті сільської ради беруться потребуючі поліпшення житлових умов громадяни, які постійно проживають. Підставою для взяття на облік є встановлення рівня забезпеченості житловою площею для визнання необхідності в поліпшенні житлових умов та встановлення тривалості проживання в населеному пункті, що дає підстави для взяття на квартирний облік (8,0 кв.м. і менше на кожного члена сім’ї та не менше одного року проживання в населеному пункті).

Крім цього, облік громадян ведеться в напрямках черговості – громадяни, які мають позачергове, першочергове право на отримання житла та загальна черговість громадян, що потребують поліпшення житлових умов.

1.2. Орган, що розглядає питання та приймає рішення про зарахування на квартирний облік:

- громадська комісія з житлових питань при виконкомі Новоприлуцької  сільської ради, яка приймає рекомендаційне рішення

- виконком сільської ради своїм рішенням остаточно затверджує або скасовує рішення громадської комісії.

Термін розгляду та прийняття рішень: 1 місяць з дня отримання необхідних документів.

ІІ. Особи, які можуть бути зараховані на квартирний облік

1.Особи, яким виповнилось 18 років, постійно проживають та зареєстровані по Новоприлуцькій  сільській раді при наявності однієї з наступних підстав:

1.1.Забезпеченість житловою площею нижче встановленого рівня - тобто у випадку, коли:

- на одну особу припадає 8 кв.м або менше ніж 8 кв.м житлової площі в квартирі (загальна площа квартири до уваги не береться) та не менше одного року проживають в даному населеному пункті.

1.2.Невідповідність будинку (чи квартири), де мешкає особа, санітарно-технічним вимогам, що підтверджується рішенням виконавчого комітету.

1.3.Наявність тяжкої форми хронічного захворювання (згідно переліку хронічних захворювань затверджених наказом МОЗ УРСР від 08.02.85р. №52), у зв'язку з чим особа не може проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї. (див. перелік у додатку 1).

1.4.Проживання за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів.

1.5.Проживання за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності.

1.6.Проживання у гуртожитках.

1.7.Проживання в одній кімнаті по дві і більше сім'ї, незалежно від родинних відносин.

1.8.Проживання в одній кімнаті осіб різної статі старше за 9 років, крім подружжя, (розглядаються випадки, коли жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати).

2.Особи, які проживають у комунальних квартирах або невпорядкованих стосовно умов даного населеного пункту квартирах, та мають статус:

2.1.Ветерана війни згідно ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

2.2.Особи, на яких поширюється чинність ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (стаття 10);

2.3.Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної праці або особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (стаття 11);

2.4.Особи, нагороджені орденом Слави, Трудової Слави, "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР" будь-якого з трьох ступенів;

2.5.Працівники, які не менше 15 років сумлінно пропрацювали на одному підприємстві, установі, організації;

3.Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16-річного віку, а також особи з їх числа за місцем їх походження або проживання.

ІІІ. Перелік документів, необхідних для зарахування на квартирний облік.

Для зарахування на квартирний облік громадянам необхідно зібрати та подати відповідальній особі виконкому сільської ради наступні документи:

1.Заяву встановленого зразка (див. зразок у додатку 2), підписану всіма повнолітніми членами сім'ї, які зараховуються на облік.

Бланк заяви видається відповідальною особою, яка приймає документи для взяття на облік. Наприклад, в квартирі зареєстровані 6 осіб - чоловік, дружина, їх повнолітня донька, повнолітній син з дружиною, онука. Якщо на облік стає син зі своєю сім'єю, тоді заява повинна бути підписана лише відповідно сином та його дружиною. Якщо на облік стає повнолітня донька - то відповідно лише її підпис.

2.Довідку форми № 2 про склад сім'ї та реєстрацію ( додаток 3):

Обов'язково! Якщо протягом останніх 5-ти років хтось із членів сім'ї (зазначений в довідці форми №2) змінював місце реєстрації, необхідно додатково представити довідку форми №2 з попереднього місця реєстрації такої особи.

Інформація про невідповідність будинку (чи квартири) санітарно-технічним вимогам, про визнання його аварійним теж зазначається в довідці форми №2

3.Довідки з місця роботи осіб, які підписали заяву про зарахування на квартирний облік. Обов’язково в довідці повинно бути зазначено, чи особа перебуває (не перебуває) на квартирному або кооперативному обліку за місцем роботи.

3.1.Якщо особа є підприємцем - подається засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця. Копія може засвідчуватись безпосередньо спеціалістом сільської ради, який приймає документи, на підставі пред'явленого оригіналу.

3.2.Якщо особа непрацююча і є пенсіонером - засвідчена копія пенсійного посвідчення. Копія може засвідчуватися безпосередньо спеціалістом сільської ради, який приймає документи, на підставі пред'явленого оригіналу пенсійного посвідчення.

3.3. Якщо особа непрацююча - довідку, що засвідчує факт перебування особи без постійної роботи.

Такі дані засвідчуються на підставі оригіналу трудової книжки, а якщо особа ще не розпочала трудову діяльність - на підставі оригіналу документу про закінчення відповідного навчального закладу.

4.Копії паспортів повнолітніх осіб, які зазначені в представленій довідці форми №2 (сторінки 1, 2, 10, 11). При поданні документів особа повинна мати з собою для звірки оригінали паспортів, з яких зроблено копії.

5.Акт обстеження житлових умов.

5.1.Особа повинна звернутись до відповідного спеціаліста для складання акту.

Акт оформляється безкоштовно спеціалістом, скріплюється підписом керівника та печаткою.

5.2.Якщо житло перебуває у приватній власності, особа звертається до депутата сільської ради, на дільниці якого знаходиться житло.

Тривалість оформлення акту не повинна перевищувати 1-3 днів.

6.Засвідчені копії свідоцтв (про одруження, про розлучення, про народження дітей).

Крім випадку, коли на облік зараховується одна особа.

Копії свідоцтв безпосередньо завіряються спеціалістом сільської ради, який приймає документи, при наявності відповідних оригіналів документів.

7.Копія технічного паспорту та копія документу, що підтверджує право власності на житло (свідоцтво про право власності), - якщо квартира приватизована.

Копії засвідчуються безпосередньо спеціалістом сільської ради, який приймає документи, при наявності відповідних оригіналів документів.

Наприклад, свідоцтво про право власності або свідоцтво про право на спадщину, або договори, за якими передбачається перехід права власності і т.ін.

8.Копію договору піднайму між основним наймачем і піднаймачем, засвідчену в комунальному підприємстві, якщо проживає за договором піднайму жилого приміщення, що обліковується за цим підприємством. Особа повинна бути зареєстрована (прописана) за тією адресою, де укладений договір піднайму.

9.Копію договору найму житла між власником і наймачем, якщо проживає за договором найму жилого приміщення в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності або в будинках КП.

Договори найму засвідчуються спеціалістом сільської ради, який приймає документи. Особа повинна бути зареєстрована (прописана) за тією адресою, де укладений договір найму.

10. Оригінал медичного висновку (форми №3) лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), якщо в особи наявна тяжка форма хронічного захворювання (згідно затвердженого переліку).

Для отримання висновку ЛКК особа звертається із заявою до ЛКК в поліклініку за місцем проживання. А для підтвердження психічного захворювання чи захворювання на туберкульоз - до ЛКК відповідного лікувального закладу.

11.Копії документів, які підтверджують право на пільги, якщо особа, яка стає на квартирний облік, має право на пільги.

12.Довідка з БТІ або з Реєстраційної служби Липовецького районного управління юстиції  Вінницької області про наявність/відсутність житла.

 

Копії засвідчуються  безпосередньо спеціалістом сільської ради, який приймає документи, на підставі пред'явлених оригіналів.

До документів, що підтверджують право на пільги, належать такі, що засвідчують особливий статус особи (наприклад: - ветеран війни; герой Радянського Союзу, герой Соціалістичної праці; особа, нагороджена орденами Слави трьох ступенів; особа, яка має статус ліквідатора аварії на ЧАЕС; особа, яка має статус учасника бойових дій, військовослужбовця; особа, заражена вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання медичних маніпуляцій; інвалід праці І і ІІ груп; науковий працівник, який має вчене звання).

Громадяни вважаються взятими на квартирний облік у виконавчому комітеті Новоприлуцької сільської ради з дня винесення рішення про прийняття на квартирний облік.

ІV. Подання документів.

Заяву та визначений перелік необхідних документів, особа подає секретарю сільської ради для візування та реєстрації вхідних документів. Після візування заява із визначеним переліком документів надходить до спеціаліста виконкому сільської ради

З метою економії часу особа, що бажає стати на квартирний облік, може у спеціаліста виконкому сільської ради отримати попередню консультацію щодо можливості зарахування на квартирний облік та обсягу необхідних документів, отримати бланк заяви.

Для отримання кваліфікованої консультації особі необхідно мати при собі хоча б довідку форми №2 (про склад сім'ї та реєстрацію), а при можливості і інші документи, зокрема, щодо інвалідності, хвороби особи чи технічного стану квартири.

V. Прийняття рішення

Подана громадянином заява та пакет документів проходить наступні етапи:

1. Розгляд і накладення резолюції сільським головою, направлення заяви з прикладеними документами спеціалісту сільської ради.

2.Підготовка спеціалістом довідки для розгляду на засіданні громадської комісії з житлових питань при виконкомі сільської ради.

 

3.Розгляд документів громадською комісією з житлових питань та занесення в протокол засідання.

4.Підготовка спеціалістом проекту рішення виконкому сільської ради.

5.Розгляд проекту рішення на черговому засіданні виконкому сільської ради та прийняття відповідного рішення..

7.Підписання рішення виконкому сільської ради сільським головою.

8.Введення спеціалістом сільської ради в базу даних квартирного обліку громадян, прийняті рішення щодо постановки на квартирний облік.

9.Підготовка та надсилання повідомлення про зарахування на облік.

В 15-денний термін з моменту прийняття рішення спеціаліст надсилає поштою чи в інший спосіб повідомлення громадянину про зарахування (чи відмову) його на квартирний облік.

Громадяни вважаються взятими на квартирний облік у виконавчому комітеті Новоприлуцької сільської ради з дня винесення рішення про прийняття на квартирний облік.

Громадяни, взяті на квартирний облік, вносяться до Книги обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень.

На кожного громадянина ( сім’ю), взятого на квартирний облік, заводиться облікова справа, у якій містяться необхідні документи. Обліковій справі дається номер, відповідний номеру у Книзі обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилого приміщення.

VІ. Розподіл та надання жилих приміщень

Громадяни перебувають на квартирному обліку до одержання жилого приміщення, за винятком випадків, передбачених у цьому пункті.

- Громадяни знімаються з квартирного обліку у випадках:

1) поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення;

2) виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;

3) засудження до позбавлення волі на строк понад шість місяців, заслання або вислання;

4) подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою для взяття на облік, або неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік.

В разі прийняття виконавчим комітетом сільської ради рішення про надання громадянам жилого приміщення, у надане жиле приміщення переселяються члени сім'ї, які включені в ордер і дали письмове зобов'язання про переселення в це приміщення.

VІІ. Ордер на жиле приміщення.

На підставі рішення про надання жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду виконавчий комітет сільської ради видає громадянинові ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане жиле приміщення.

Ордер може бути видано лише на вільне жиле приміщення.

Ордер дійсний протягом 30 днів.

Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності.

Ордер вручається громадянинові, на ім'я якого він виданий, або за його дорученням іншій особі. При одержанні ордера пред'являються паспорти (або документи, що їх замінюють) членів сім'ї, включених до ордера.

Ордер на жиле приміщення може бути визнано недійсним у судовому порядку у випадках подання громадянами не відповідаючих дійсності відомостей про потребу в поліпшенні житлових умов, порушення прав інших громадян або організацій на зазначене в ордері жиле приміщення, неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про надання жилого приміщення, а також в інших випадках порушення порядку і умов надання жилих приміщень.

Вимогу про визнання ордера недійсним може бути заявлено протягом трьох років з дня його видачі.

 

 

                                                                                                                                               Додаток № 1

 

до Положення про квартирний облік при виконкому Новоприлуцької сільської ради

                                                                                          ПЕРЕЛІК

хронічних захворювань, при яких особа, страждаюча цими захворюваннями, не може проживати в комунальній квартирі чи в одній кімнаті з членами своєї сім’ї

(Додаток № 1 до наказу МОЗ УРСР від 08.02.85 N 52)

I. Захворювання серцево-судинної системи

1.Ревматичні та інші органічні ураження серця з порушенням кровообігу ПБ-III ступенів.

2.Стан після перенесеного інфаркту міокарда зі стенокардією IV функціонального класу і недостатністю кровообігу ПБ-III ступенів.

3.Гіпертонічна хвороба, ускладнена органічними порушеннями кровообігу головного мозку.

II. Захворювання органів дихання

1. Важка форма бронхіальної астми з частими приступами, ускладненою дихальною недостатністю II-III ступенів.

2.Хронічний бронхіт, емфізема легенів, пневмосклероз, ускладнені легенево-серцевою недостатністю II-III ступеня.

3. Гангрена, абсцес легенів, ускладнені легенево-серцевою недостатністю II-III ступеня, бронхоактатична хвороба (розповсюджена форма), ускладнена легенево-серцевою недостатністю II-III ступеня

III. Захворювання опорно-рухового апарату

1.Важкі форми остеомієліту з фістула і великою кількістю гнійних виділень.

2. Двосторонні високі ампутації нижніх кінцівок (у випадках неможливості протезування).

IV. Нервово-судинні захворювання

1.Органічні ураження центральної нервової системи зі стійкими важкими порушеннями функції кінцівок і функції тазових органів (наслідки перенесених важких черепно-мозкових травм, травм хребта і спинного мозку, розсіяний склероз, аміотрофічний склероз, сірінгомієлія, дитячий церебральний параліч.

2.Наслідки розладів кровообігу головного та спинного мозку, а також наслідки запальних захворювань центральної нервової системи у вигляді паралічів і парезів кінцівок, гіперкінезів і розладів функцій тазових органів.

3.Облітеруючий ендартерит з ускладненнями, що призвели до ампутації кінцівок

V. Психічні захворювання

1.Психічні захворювання з хронічним перебігом, стійкою психотичною симптоматикою і вираженими змінами особи (шизофренія, маніакально-депресивний психоз, епілептична хвороба, сенільний психози).

2.Інші хронічні психічні стани і слабоумство внаслідок органічних захворювань головного мозку.

3.Розумова відсталість будь-якого походження, при якій хворий потребує постійного догляду.

4.Важкі форми неврозів, при яких хворі підлягають періодичному лікуванню в психіатричних стаціонарах.

VI. Туберкульоз легенів та інших органів

1.Активні форми туберкульозу всіх органів і системи з виділенням туберкульозної палички.

VII. Захворювання шкіри

1.Проказа.

2.Екзема, нейродерміт (поширені форми з поширеними осередками ураження, що не піддаються лікуванню).

3.Псоріаз (лускатий лишай) - поширені форми. Грибоподібний мікоз - еритродермічна і поширені форми.

4. Пухирчатка аконтолітична з великим ураженням шкіри.

VIII. Інші захворювання

1.Калові, сечові і вагінальні нориці, стома сечового міхура, протиприродний анус.

2.Невиліковні форми нетримання сечі й калу (будь-якого походження).

3. ВІЛ-інфекція.

4. СНІД.

 

 


                                                                                                                                                   Додаток № 2 

                                                                       Сільському голові Новоприлуцької сільської ради

                                                                        Від жителя с .Нова Прилука вул.

                                                                         ПІП  

 

ЗАЯВА

Прошу зарахувати на квартирний облік для поліпшення житлових умов мене з сім'єю:

 

1.Я, __________________________________________________________________________

 

2.____________________________________________________________________________

 

3.____________________________________________________________________________

 

4.____________________________________________________________________________

 

5.____________________________________________________________________________

 

6.____________________________________________________________________________

 

Проживаю і прописаний з _______р. як____________________________________________

 

 (родинні відносини з основним квартиронаймачем)

 

за адресою:____________________________________________________________________

 

Житловий будинок складається з _______ кімнат жит. пл. _________ з кухнею (без кухні), з комунальними вигодами (без вигод).

 

Працюю з _________ р._________________________________________________________

 

(де і ким)

 

_____________________________________________________________________________

 

Користуюсь пільгою як_________________________________________________________

 

(документ, який підтверджує пільгу)

 

_____________________________________________________________________________Телефон домашній ________________, службовий ________________.

 

Зобов'язуюсь щорічно, у період з 01 жовтня до 30 грудня, подавати довідки з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію, з місця праці повнолітніх членів моєї сім'ї для перереєстрації нашої черги, а також повідомляти Новоприлуцьку  сільську раду про зміни житлових умов і склад моєї сім'ї.

Підписи повнолітніх членів моєї сім'ї, які зараховуються на квартирний (кооперативний) облік:

 

1. __________________________ 4. __________________________

 

2. __________________________ 5. __________________________

 

3. __________________________ 6. __________________________

 

Дата подачі заяви ___________________________________________

Пропозиції громадської комісії з житлових питань:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДО ЗАЯВИ ДОДАЄТЬСЯ:

1. Довідка про склад сім'ї

2. Довідки з місця праці осіб, які підписали заяву про зарахування на квартирний (кооперативний) облік

3. Копії паспортів повнолітніх осіб, які зазначені в представленій довідці форми №2

4. Акт обстеження житлових умов

5. Засвідчені копії свідоцтв (про одруження, про розлучення, про народження дітей)

6. Якщо проживає за договором піднайму жилого приміщення - копію договору піднайму 

7. Якщо проживає за договором найму жилого приміщення в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності або в будинках житлово-будівельних кооперативів - копію договору найму

8. Якщо в особи наявна тяжка форма хронічного захворювання (згідно затвердженого переліку - оригінал медичного висновку (форми №3) лікарсько-консультативної комісії (ЛКК)

9. Якщо особа, яка стає на квартирний  облік, має право на пільги - засвідчені копії документів, які підтверджують право на пільги

 

 

                                                                                                                                                                 Додаток № 3

 

до Положення про квартирний облік при виконкомі Новоприлуцької  сільської ради

ДОВІДКА

 

з місця проживання про склад сім'ї та прописку

 

Дана гр. ________________________________________________________

 (прізвище, ім'я, по батькові)

в тому, що він (вона) проживає і ________________________________

 (постійно, тимчасово)

прописаний(а) у _________________________ по вул. _______________

 (назва населеного пункту)

будинок N _________, кв. N _________________, яка складається з

 

 ______ кімнат жилою площею _________ на ________ поверсі ________

 

поверхового будинку, що належить ________________________________

 ________________________________________________________________

 

Особовий рахунок відкрито на ім'я гр. _______________________

 

Благоустрій будинку _________________________________________

 ________________________________________________________________

 

 (водопровід, каналізація, центральне опалення, ванна або душ,

______________________________________________________________

 

газ, ліфт і т.п.)

 

Технічний стан будинку і характеристика жилого приміщення

 

 ________________________________________________________________

 

 ________________________________________________________________

 

У цьому жилому приміщенні проживає _________ членів сім'ї:

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————

 

 ________________________________________________________________

 

Секретар сільської ради                                                   О.В.Бережанська

 

Аналіз регуляторного впливу

        відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi”, Методики проведення аналiзу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2004р. № 308

 

Назва регуляторного акта:

 

Проект рішення «Про затвердження Положення про квартирний облік при виконкомі Новоприлуцької  сільської ради»

 

Регуляторний орган:  виконавчий комітет Новоприлуцької  сільської ради.

 

Розробник документа: Новоприлуцька  сільська рада

 

Вiдповiдальна особа: Бережанська Олеся Василівна - секретар ради.

 

Контактний телефон:  4-35-16.

 

1.Основна проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

 

Положення про квартирний облік при виконкомі Новоприлуцької сільської ради розроблене на основі Житлового кодексу УРСР, Постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 № 470 «Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в УРСР» (зі змінами); Постанови Ради Міністрів УРСР и Укрпрофради від 05.07.1985 №228 «Правила обліку громадян, бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу», враховуючи особливості  Новоприлуцької територіальної громади.

 

Головна проблема, яка буде розв’язана шляхом прийняття даного регуляторного акту – це впорядкування процедури постановки на квартирний облік та надання житла громадянам, які потребують поліпшення умов проживання. Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення умов проживання відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Зазначена проблема стосується наступних груп:

- виконавчого комітету сільської ради,

- громадян, які потребують поліпшення умов проживання.

Згідно Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні», “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, та встановлених повноважень органів місцевого самоврядування визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, а потребує вирішення шляхом підготовки нового проекту рішення.

 

2.Очікувані результати від прийняття запропонованого регуляторного акта.

Впорядкування процедури постановки на квартирний облік та надання житла громадянам, які потребують поліпшення умов проживання.

 

Ведення обліку громадян, які потребують поліпшення умов проживання.

 

Прозорість і доступність інформації про квартирний облік по виконавчому комітету сільської ради.

3.Цілі державного регулювання:

 

- реалізація державної політики з питань забезпечення житлом жителів територіальної громади, які цього потребують.

 

- врегулювання процедури постановки на квартирний облік та ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

 

4.Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначених цілей:

 

1.Придбання жителями Новоприлуцької  сільської ради за власні кошти або в кредит.

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що рівень життя жителів ради невисокий і тому фінансова спроможність більшості населення ради низька. І тому придбати власне житло зможуть не всі.

 

2.Прийнятий запропонований проект регуляторного акту та рішення сільської ради «Про затвердження Положення про квартирний облік при виконкомі  Новоприлуцької  сільської ради».

 

Дана альтернатива є найбільш оптимальною і прийнятною. Перевагою обраного способу досягнення цілей в тому, що даний регуляторний акт забезпечить впорядкування процедури взяття на квартирний облік, зробить цю процедуру зрозумілою, прозорою і чіткою.

 

На дію запропонованого регуляторного акту можуть вплинути такі зовнішні чинники:

- зміна діючого законодавства з питань обліку громадян, які потребують поліпшення умов проживання.

 

5.Механізм і заходи для розв’язання проблеми:

- підготовка відповідного проекту рішення та розгляд його на сесії сільської ради;

- інформувати жителів територіальної громади щодо прийнятого регуляторного акту.

- затвердження рішення щодо Положення про квартирний облік при виконкомі Новоприлуцької сільської ради та посилення контролю за його виконанням.

 

6.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

Передбачається, що громадяни, які потребують поліпшення умов проживання, самі будуть зацікавлені в дотримані процедури постановки їх на квартирний облік і в отримані безкоштовного житла.

 

Вигоди від виконання зазначених вимог будуть відчувати як виконавчий комітет ради, так і ті жителі територіальної громади, що потребують поліпшення умов проживання.

 

7.Очікувані результати:

- впорядкування процедури постановки на квартирний облік;

- прозорість, відкритість і чіткість дій виконавчого комітету щодо взяття на квартирний облік громадян, які потребують покращення умов проживання.

 

- покращення іміджу влади через доступність і гласність процедури постановки на квартирний облік та надання житла у відповідності до чинного законодавства;

 

- посилення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства громадянами, які потребують постановки на квартирний облік.

 

- зменшення затрат часу і фінансів на збір необхідного пакету документів для постановки на квартирний облік;

 

- чітке розуміння громадянами процедури постановки на квартирний облік, доступність і відкритість в отримані інформації щодо можливості покращити свої умови проживання.

 

8.Строк дії акту:

 

Термін дії запропонованого регуляторного акта довгостроковий і чинний до його відміни, а також у разі зміни чинного законодавства та з інших причин.

 

9.Основні показники результативності акта:

 

Головними чинниками результативності даного регуляторного акту є впорядкування процедури постановки на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов та надання квартири.

 

Внаслідок дії запропонованого регуляторного акту не всі переваги, що виникатимуть, можуть бути кількісно визначені. До кількісних показників належать:

 

- зростання кількості громадян, які зможуть покращити умови проживання.

 

10.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту:

 

Цільова група:Жителі територіальної громади, які потребують покращення умов проживання.

 

 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься секретарем ради шляхом аналізу статистичних даних та опитування громадян.

 

 

Секретар ради                                                                                       О.В.Бережанська

 

Україна

Новоприлуцька сільська рада

ЛИПОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й      К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я №4

18.01.2016        

  

Про дозвіл на газифікацію житлового будинку по вул. Молодіжна  № 5 села Нова Прилука

 

            Розглянувши та обговоривши заяву гр. Березюка Віктора Васильовича про надання дозволу  на газифікацію житлового будинку по вул. Молодіжна №5 ,що в селі Нова Прилука Липовецького району Вінницької області , керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 30,31,40, виконком сільської ради, ВИРІШИВ:

 

1.Надати дозвіл гр. Березюку Віктору Васильовичу  на газифікацію житлового будинку  по вул. Молодіжна №5 в селі Нова Прилука Липовецького району Вінницької області.

2.Гр. Березюк В.В. виготовити проектно-технічну документацію на газифікацію будинку.

 

 

Сільський голова                                               Р.Б.Цикало